ANBI transparantie

ANBI gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwpoort

A. Algemene gegevens

  Naam ANBI:  Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwpoort
  RSIN/Fiscaal nummer:  824153157
  KvK nummer:   77217837
  Website adres:  www.cgknieuwpoort.nl
  E-mail:  scriba@cgknieuwpoort.nl
  Telefoonnummer:  0184-701213
  Adres:   Hoogstraat 5
  Postcode:   2965 AJ
  Plaats:   Nieuwpoort
  Postadres:   Van den Boetzelaerlaan 33
  Postcode:   2967 XB
  Plaats:   Langerak (ZH)

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwpoort is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben
geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid.
Wij zijn een open en gastvrije gemeente, overeenkomstig het gereformeerd belijden. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen
omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van
de landelijke kerk.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking
ANBI gekregen, zie www.cgk.nl/anbi. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en
andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van
toepassing op de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwpoort.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Binnen de kerkenraad zijn er twee penningmeesters. Eén penningmeester is verantwoordelijk voor
het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van
diaconale aangelegenheden. De andere penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële
middelen van de diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de
begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen – naast de Bijbel – de Belijdenis des Geloofs van
de gereformeerde kerken in Nederland (Nederlandse geloofsbelijdenis), de Heidelbergse
Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht (Dordtse Leerregels), gehouden in
1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur,
haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

 1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte
  van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in
  de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het
  Woord te horen, daarbij te leven en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
  Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God,
  Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwpoort heeft geen eigen beleidsplan opgesteld.
Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
http://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van
deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)
Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en
overige emolumenten voor de predikanten vindt u hier: http://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten
Naast de predikant zijn er geen andere medewerkers in dienst. Leden van kerkenraad, commissies en overige werkers in de gemeente ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen,
zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie, verenigingen etc.
De belangrijkste diensten activiteiten die plaatsvinden zijn:

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit:
de predikanten en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden
gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In het overzicht onder H. is e.e.a.
cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie
geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het betreffende jaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen (collecten) gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Staat van baten en lasten CGK te Nieuwpoort – kerk

Realisatie
2021
Begroting
2022
Realisatie
2022
  Baten
  Collecten en giften€   115.652€   115.407€   111.664
  Diverse baten€       3.068€      3.103€       4.685
  Totaal baten€  118.720€  118.510€  116.349
  Lasten
  Traktement en vergoedingen€     87.097€     81.778€     81.022
  Bijdragen aan organen binnen de kerk€     10.301€     10.300€     11.077
  Huisvestingskosten€     11.870€     19.775€     14.508
  Algemene kosten€       6.710€       6.500€       6.498
  Totaal lasten€   115.978€   118.353
€   115.978
  Resultaat€      2.742€         157€       3.244

Staat van baten en lasten CGK te Nieuwpoort – diaconie

Realisatie
2021
Realisatie
2022
  Baten
  Collecten, giften en algemene baten€    16.232€    15.631
  Totaal baten€   16.232€   15.631
  Lasten
  Diaconale uitgaven€    19.202€      9.417
  Algemene kosten€         165€         174
  Totaal lasten€    19.367€     9.591
  Resultaat€    -3.135€     6.040

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

  Datum laatste kerkvisitatie:26-06-2023
  Kascontrole kerk uitgevoerd op:  1-03-2023
  Kascontrole diaconie uitgevoerd op:26-06-2023