Vertrouwenspersoon

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Net als in de maatschappij, komt helaas ook binnen kerkelijke relaties (seksueel) misbruik voor. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel. Daarom heeft de kerkenraad besloten om interne vertrouwenspersonen te benoemen, die in situaties die daarom vragen kunnen worden aangesproken.

Een interne vertrouwenspersoon (IVP) ziet het als primaire taak om te luisteren naar het verhaal dat de betrokkene wil vertellen en serieus aandacht te geven aan de ontvangen signalen. Een tweede taak is dat de interne vertrouwenspersoon tijdens gemeenteavonden of op andere momenten het onderwerp ‘seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag’ aan de orde stelt en zo ook bespreekbaar maakt in de gemeente.

De contactgegevens van de interne vertrouwenspersonen binnen onze kerk zijn te vinden in de gemeentegids.
U kunt hen ook bereiken via vertrouwenspersoon@cgknieuwpoort.nl of 06 130 614 93

Meldpunt misbruik

Het Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties biedt hulp aan slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties en begeleidt hen eventueel bij de procedure naar de klachtencommissie. Met het oog op preventie geeft het Meldpunt informatie en advies. Het Meldpunt is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Hersteld Hervormde Kerken. Op de website https://meldpuntmisbruik.nl vindt u meer over het hulpaanbod, de klachtenregeling, preventiemaatregelen en een ook een formulier om (anoniem) een melding te doen of vragen te stellen.